TER

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

kozep.bme.hu
BMEEPKOA101
kötelező BSc/osztatlan képzésen
Középülettervezési Tanszék
1. félév

Térkompozíció

Az első kreatív gyakorlati tárgy. A hallgatók a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg. A tantárgy célja egyrészt a kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése. A hallgatók a formálási feladatokon keresztül absztrakt térképzési feladatok megoldását végzik. Megismerik az építészeti tér alapfogalmait, az épített terek alaptípusait, az építészeti ábrázolás és modellezés alapjait. Fontos, hogy a hallgatók számára érthetővé váljon a koncepció fogalma és annak következetes kifejtése.

EPA

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

epa-lako.blogspot.com
BMEEPLAA202
kötelező BSc/osztatlan képzésen
Weiszkopf András DLA
2. félév

Építészet alapjai

Az építészeti tervezés-oktatás második, előkészítő gyakorlati tárgya, műtermi foglalkozások és konzultációk formájában. A félév tematikája a Térkompozíción elsajátított kompetenciákra és tudásra építve egy teljes féléves tervezési feladatból és annak részletezéséből áll. A félévben új elemként jelenik meg a tervezési helyszín és a térhasználat. A tantárgy célja, hogy tervezésmódszertani alapot adjon; a hallgatókat első alkalommal végigvezesse egy tervezési feladaton, megismertesse velük az építészeti tervezés alapvető lépéseit és elemeit, mely ismereteket egy félév végi tervben összegezhetnek.

LA1

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

la1-lako.blogspot.com
BMEEPLAA201
kötelező BSc/osztatlan képzésen
Jancsó Miklós DLA
2. félév

Lakóépülettervezés 1

A tárgy célja a lakókörnyezet kialakításával, lakóépületek tervezésével és általában a lakáskérdéssel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. Az előadássorozat a lakóházak tervezésének történeti és szellemi folyamatait elemzi, bemutatja a lakóterek kialakításának használati követelményeit, a beépítési módokat és az alkalmazott épületfajtákat. Az előadások kitérnek a kortárs építészeket leginkább foglalkoztató kérdésekre: téma a segítő építészet, a kísérletezés, a közösségi lakhatás, a fenntartható fejlődés, a lakásállomány megújítása és az egyenlő esélyek építészete.

LA2

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

la2-lako.blogspot.com
BMEEPLAA301
kötelező BSc/osztatlan képzésen
Dankó Zsófia DLA
3. félév

Lakóépülettervezés 2

Az tervezésoktatás előkészítő, alapszakaszát követően a hallgatók itt foglalkoznak az első igazi házuk építészeti tervezésével. Az otthon, a lakhatás bárki számára köztudott funkció és fogalom. A lakóépület tervezése talán az egyik legegyszerűbbnek tűnő, legélettelibb, de egyben a legjelentősebb és legkomplexebb feladat is az építészeti tervezésben. Nagy hangsúlyt fektetünk a másodéves tervezési feladatra, amelyet hallgatóink a tervezési ismeretek, a készség fejlesztésével, a lakóépület és környezet viszonyának vizsgálatával, alakításával, térbeli gondolkodással és nagyfokú kreativitással hoznak létre.

TT1

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

tt1-lako.blogspot.com
BMEEPLAQ601
kötelezően választható
Török Dávid DLA
6. félév

Tanszéki terv 1

A tervezési tárgy fókuszában a gyors és tudatos koncepcióalkotás, valamint a koncepció gondos kifejtésének gyakorlata áll. A csoportos kisfeladatokban figyelmet fordítunk a megismerés fontosságára, a múlt feltérképezésére és újrarajzolására csakúgy, mint az építészeti reprezentációs eszközök egyes műfajaira, a tervek képi világára. A félév gerincét adó nagyfeladat a tervpályázatokhoz hasonló. A félév végén a terveket közös kiállításon, meghívott zsűri előtt mutatjuk be. A kurzus célja, hogy azonos feladatokon gondolkodva a hallgatók betekinthessenek az Építőművészeti specializáció műhelyeinek eltérő megközelítéseibe.

SKT

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS

TÁRGYFELELŐS

FÉLÉV

skt-lako.blogspot.com
BMEEPLAQ712
kötelező az Építőművészeti specializáción
Varga Tamás DLA,
Bartha András DLA, Terbe Rita DLA
7. félév

Specializációs kiegészítő tárgy

Az építőművészeti specializáció elméleti gerincét adó tantárgy, amely az alapvető belsőépítészeti témaköröket: az enteriőr-, tárgy-, és bútortervezést foglalja össze. A félév során, a kurzus résztvevői a belső térformálás, valamint az épített terekben megjelenő alkotások fő iparművészeti diszciplínáival és azok építészeti összefüggéseivel ismerkedhetnek meg. A belsőépítészet alapfogalmainak elsajátításán túl, átfogó képet kapnak a szemléletmódok történeti összefüggéseiről, az építészetre ható társadalmi folyamatokról és mindezek napjainkban kifejtett hatásáról.

STT

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS

TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

stt-lako.blogspot.com
BMEEPLAQ711
kötelezően választható az Építőművészeti specializáción
Falvai Balázs DLA
7. félév

Specializációs tervezési tárgy

A három év „alapképzés” után, az Építőművészeti Specializáció első tervezési tárgya. Feladata a komplex- és diplomafélévek összehangolt műszaki és művészi gyakorlatai előtt, az alapképzés tervezési kurzusai utáni könnyed, a következő félévek összetett feladataihoz elengedhetetlen tervezési rutin megszerzése. A félév feladata kisebb léptékű lakó- vagy közösségi funkció tervezése. Az egyedi koncepciók kidolgozása mellett, a tervek magas szintű grafikai feldolgozása, érthető bemutatása a legfontosabb célkitűzések egyike. A tanszék oktatói három önálló tematikával rendelkező műhely hangsúlyai mentén gondozzák a hallgatói munkákat.

KXT

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

lakokomp.blogspot.com
mintatanterv szerint
kötelezően választható
Nagy Márton DLA
8-9. félév

Komplex tervezés 1-2

A kurzus az építészeti tervezés komplex szemléletének elsajátításában nyújt segítséget, ahol a magas minőségű építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet, valamint a belső terek szempontjai, is érvényesülnek. A tervezés közben a hallgató a különböző szakterületek szempontjait is megtanulja összeegyeztetni az építészeti, belsőépítészeti koncepcióval. A tantárgy lényegi eleme, hogy egy bonyolult tervezési feladaton keresztül ismeri meg a hallgató a tervezés valódi összetettségét, az ehhez szükséges komplex gondolkodást. A kurzus két félévre tagozódik, a Komplex 1 keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex 2 alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék oktatói közül a hallgató által választott konzulensek közreműködésével valósul meg.

DEK

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS

TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

dek-lako.blogspot.com
BMEEPLAQ901
kötelezően választható az Építőművészeti specializáción
Varga Tamás DLA
9. félév

Diploma előkészítő

A Diplomatervezés tantárgyat előkészítő gyakorlati tantárgy, amely keretében a diplomaterv előkészítéséhez kapcsolódó specifikus, a majdani tervezési folyamatot segítő, alátámasztó, de önmagában is értelmezhető munkarész készül. A hallgató elmélyülhet a tervezési folyamat valamely részterületének feltárásán, fókuszálhat a tervezési program kidolgozására, ugyanakkor lehet elemző–analizáló jellegű, amely tanulmánnyal, illetve kutatási karakterű, adott esetben tudományos igényű dokumentációval zárul. Kutatási téma lehet a helyszín elemzése és a kortárs, illetve történeti példák kritikai vizsgálata is.

DIP

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

dip-lako.blogspot.com
BMEEPLAQD01
kötelezően választható
Varga Tamás DLA
7. félév (BSc); 10. félév (MSc/osztatlan)

Diplomatervezés

Az építészmérnöki tanulmányok zárókurzusa. A diplomamunka a képzés során elsajátított építészmérnöki ismeretek bemutatására szolgáló alkotó feladat, amelynek a diplomavédésen történő nyilvános bemutatása igazolja, hogy a hallgató a szakmagyakorláshoz szükséges tudás és kompetenciák birtokában van. A diplomatervezés a témavezető és szakági konzulensek által irányított önálló tervezési munka. A féléves munkát több közös konzultáció és tervbemutatás egészíti ki, amely célja a diplomavédésre való felkészülés.

EPI

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS

TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

epi-lako.blogspot.com
BMEEPLAQ801
kötelező az Építőművészeti specializáción
Török Dávid DLA
9. félév

Építő-Ipar

A kurzus keretén belül előadások segítségével az mesterségek és az építészet találkozási pontjaira fókuszálunk. Egyrészt a meglévő épületállománnyal kapcsolatban hiánypótló ismeretanyagot gyűjtünk a kihalóban lévő iparos anyagok bemutatásával és történeti rendszerezésével. Másrészt az építőipar még létező mesterségeinek kézműves fogásait vizsgáljuk, amely tudás bár nem akadémikus, mégis meghatározó egy kivitelezés során. Harmadrészt a kézműipar kortárs lehetőségeit, tendenciáit mutatjuk be meghívott alkotók segítségével. Emellett a szakmagyakorlásunk során jelenlévő „kézi munka” lehetőségeit is górcső alá vesszük, mint például a makettezés sokféle szerepét a tervezési folyamatban.

HBT

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

hbt-lako.blogspot.com
BMEEPLAQ701
kötelezően választható
Jancsó Miklós DLA
3. félévtől ajánlott

Habitatio

A tantárgy a Habitatio digitális tananyag korábban elkészült anyagaira épül. A kurzusok évente megújuló tematikája a tervezés olyan határterületeire koncentrál, mint a spontán építészet, a lakókísérletek vagy a fenntartható lakhatás. A kurzus célja, hogy a hallgatók a megismert elméleti alapvetések segítségével képesek legyenek tájékozódni a lakóépületek térben és időben szerteágazó világában, továbbá képesek legyenek a rendszer ismeretének birtokában egyedi építészeti példákat elemezni oktatói segítséggel.

KIN

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

kin-lako.blogspot.hu
BMEEPLAQ802
kötelezően választható
Dankó Zsófia DLA
4. félévtől ajánlott

Környezetépítés – Installáció

A kurzus célja a hallgatók valóságos feladatokba való bevonása; például kisléptékű, efemer pavilonok és installációk megalkotásába. Hogyan lehet a megépítéshez a tervet úgy kidolgozni, hogy az megtarthassa az eredeti koncepcióját? A hallgatói munkák 1:1 léptékű megépítésének nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az építőtáborok kiváló oktatási eszköz, hiszen a gyakorlat által sokat lehet tanulni, fejlődni és közösséget építeni. A félév multidiszciplináris: a hallgatók közösségi építészeti projektekben jártas meghívott előadók, szakági tervezők segítségével alkothatnak.

KOR

BLOG
NEPTUN-KÓD
TÍPUS
TÁRGYFELELŐS
FÉLÉV

kor-lako.blogspot.hu
BMEEPLAQ702
kötelezően választható
Dankó Zsófia DLA
3. félévtől ajánlott

Lakó – Környezet – Kísérlet

Évente megújuló tematikájú kurzus, ahol kisléptékű, nagy szabadságot jelentő építészeti feladatokon keresztül vizsgáljuk, miként lehet az épített környezetünket használhatóbbá, jobbá tenni. Valós kérdésekre adott koncepciók, reális építészeti válaszok, a helyi közösséggel kialakított szoros kapcsolat és kommunikáció áll a félév fókuszában. Interdiszciplináris szemléletű kurzus, ahol együttgondolkodásra és kísérletezésre törekszünk. A meghívott előadók kortárs tájépítészeti, építészeti alkotásokkal és azok határterületeivel ismertetik meg a hallgatókat.

PEP

BLOG kop-lako.blogspot.com
NEPTUN-KÓD BMEEPLAQ803
TÍPUS kötelezően választható
TÁRGYFELELŐS Weiszkopf András DLA
FÉLÉV 6. félévtől, TT1 mellett/után ajánlott

Pályázatok és fenntartható praxis

Az építészeti tervpályázatokon való részvétel az építészeti praxisban a munkaszerzés és a tervezői véleménynyilvánítás egyik eszköze. A tantárgy keretében hallgatók megismerhetik az építészeti pályázatok elméleti és jogi hátterét, továbbá rutint szerezhetnek az azokon való részvételben a félév során kiírt mini építészeti pályázatok keretében. Ezek a feladatok építészeti aktualitásokkal, egyetemes tervezéssel és a szakma határterületeivel foglalkoznak, folyamatosan frissülő kiírásokkal. A félév során meghívott építészek ismertetik saját praxisuk pályázati rutinját és részvételi stratégiáit.

REF

BLOG ref-lako.blogspot.hu
NEPTUN-KÓD BMEEPLAQ703
TÍPUS kötelezően választható
TÁRGYFELELŐS Nagy Márton DLA
FÉLÉV 3. félévtől ajánlott

Kortárs reflexiók

A kurzuson társadalmi problémákra adott kortárs alkotói reflexiókkal ismerkedünk meghívott művészek előadásain keresztül. Egy olyan korban, amikor mindent szabad, de egyre kevesebbet lehet, egyre fontosabb saját elméleti alapállásunk kialakaítása. Építészeti megközelítésünk ezért ma mindennél közelebbi rokonságban áll a képzőművészeti alkotók egyéni kísérleteivel. Célunk, hogy hallgatóink betekintést nyerjenek a magyarországi fiatal és középgenerációs művészek gondolkodásmódjába.

RES

BLOG res-lako.blogspot.com
NEPTUN-KÓD BMEEPLA0990
TÍPUS szabadon választható
TÁRGYFELELŐS Falvai Balázs DLA
FÉLÉV 3. félévtől ajánlott

Tanszéki kutatások

A tárgy célja, hogy a hallgatók számára megteremtse a tanszéken folyó tervezési feladatokhoz és kutatásokhoz való kapcsolódás lehetőségét. Egyre égetőbb szükség mutatkozik arra, hogy a féléves tervezési feladatok mellé a tervezést segítő, módszertani és technikai ismereteket adjunk a hallgatók kezébe. A kurzusunkon a lakóépülettervezéshez használható módszertani ismereteinket foglaljuk össze a féléves tervezési feladattal párhuzamosan szervezett előadássorozat segítségével. A kurzusra azokat várjuk, akik inspirációt és segítséget szeretnének kapni a tervezési feladatukhoz, makettezéssel, rajzolással, tervfeldolgozással kapcsolatos technikai ismereteiket szeretnék tágítani.

This site is registered on wpml.org as a development site.